קרן יחד – מדיניות פרטיות

נא קרא את המסמך להלן בעיון לפני בקשת הצטרפותך לקרן. עם מילוי השאלון ו/או שליחת טופס ההצטרפות, הינך מאשר ומסכים במפורש לתקנון העמותה "קרן יחד - יוזמה חברתית לדורות", וכי הבנת ו/או הסכמת לציית ולהיות כפוף לתנאי והוראות תקנון העמותה, להלן: "התקנון". אם אינך מסכים להוראות תקנון זה, אל תשלח את בקשת הצטרפותך לקרן.

מדיניות פרטיות:

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") חלה על האופן שבו אנו, "קרן יחד יוזמה חברתית לדורות" ע"ר (להלן: "הקרן", "העמותה", "אנו"), משתמשים במידע אישי (כהגדרתו להלן) הנאסף, מתקבל או נשמר על ידינו אודות אנשים המבקשים להצטרף לקרן. עם הצטרפותך לקרן, הינך למעשה, מסכים למדיניות זו.

הסכמה ושינוי מדיניות הפרטיות.  אינך מחוייב משפטית למסור לנו מידע אישי, והינך מאשר בזה כי מסירת המידע האישי מתבצעת מרצונך החופשי. בקשת הצטרפותך כחבר בקרן, מהווה את הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ולאיסוף, עיבוד ושמירת מידע אישי, כמפורט בתקנון זה. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אל תצטרף כחבר בקרן. אנו שומרים על הזכות, על פי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת.

סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו. אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות: ע"י מילוי טופס הצהרה לרבות באתר האינטרנט ו/או אמצעים אחרים כגון: פניה טלפונית, פקס, מייל.

כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים. אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו כנזכר לעיל, בדרכים הבאות:

  1. לצורך החלטה על מתן סיוע של הקרן במקרה של אסון.
  2. לצורך תיעוד פניות חבר בקרן.
  3. לצורך יצירת מסמכים לחבר בקרן ושמירת אסמכתאות לשימוש עתידי.
  4. על מנת ליצור עמך קשר בנוגע למתן סיוע ו/או גביית תשלומים.
  5. לצורך זיהוי ואימות נתונים בפנייתך אלינו.
  6. אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא''ל הייחודית שלך או במספר הטלפון הסלולרי שלך על מנת: א. לשלוח לך תכתובות הקשורות לחברותך בקרן, כגון: מכתבי הצטרפות, תשלומים לחברי הקרן, הודעות חיוב, ועוד.  ב. על מנת להודיע לך אודות שינויים או עדכונים שוטפים. ג. על מנת ליתן לך סיוע ו/או שירות כחבר בקרן.

אופן שיתוף המידע האישי על ידינו.  הקרן שומרת לעצמה הזכות לשתף מידע אישי עם צד ג' לצורך אספקת שירותים לקרן ולצורך מתן שירותים משלימים לחברי הקרן. במידה ותעביר הקרן נתונים אלו, כאמור, תוודא הקרן כי צד ג' שעימו שותף המידע האישי, יתחייב שלא לעשות בנתונים ו/או במידע שיתקבל לידו שימוש החורג מהמטרה לשמה שותפו הנתונים. 

אבטחה. אנו שמים דגש על אבטחת המידע האישי. אנו פועלים בהתאם לסטנדרטים מקובלים, לרבות שימוש באמצעי בטחון מנהליים, פיזיים וטכניים, על מנת להגן על המידע האישי, לרבות באמצעות הצפנת נתונים. עם זאת, אף אמצעי תשדורת מקוונת ואף אמצעי אחסון אלקטרוני אינם בטוחים ב- 100% .לפיכך, אף שאנו שואפים ליישם אמצעים מקובלים לצורך הגנת המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו או סודיותו המלאים. בכל שאלה בנוגע לאבטחת המידע הינך יכול לפנות למשרדינו.

התחייבות. אנו מחויבים להגן על פרטיותך. הגנת פרטיות מקוונת הנה תחום מתפתח, ואנו מפתחים את שירותנו ללא הרף על מנת לעמוד בדרישות הגנת הפרטיות. בכל הערה או שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, או בנוגע למידע האישי שלך המאוחסן על ידינו, נא פנה אלינו לכתובת office@kyachad.co.il